Ondersteuningsroute

Home
Dr. Bosschool
Visie op onderwijs
Ondersteuningsroute

Ondersteuningsroute

De Dr. Bosschool biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie en er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school.  Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen.
 • Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten.
 • Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.
 • Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Wij werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en personeel.

Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid.

De Dr. Bosschool hanteert een zeer zorgvuldige aanpak om ervoor te zorgen dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben dat ook krijgen.

Signalering

 • Een eerste signaal voor mogelijk extra ondersteuning kan gemeld worden door ouders, leerkrachten, de Intern Begeleider (IB), directie, BSO, TSO of door ouders ingeschakelde externe hulp.
 • De leerkracht organiseert een gesprek met de ouders om van gedachten te wisselen over het signaal.

Het groepsplan

 • De leerkracht benoemt in het groepsplan de te volgen aanpak op basis van de ondersteuningsbehoefte van het kind en informeert de ouders.
 • Het plan wordt uitgevoerd en het resultaat wordt teruggekoppeld naar de ouders en de IB-ers. Als de aanpak niet voldoende heeft opgeleverd vindt er een verdere analyse van de problematiek plaats, eventueel onderzoek.

Verder onderzoek door externen

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om verder te onderzoeken: Het kind individueel, het kind in de klas, het kind en de leerkracht, verder overleg met de ouders.
 • De leerkracht informeert de ouders over de stappen in het onderzoek en de leerkracht blijft het aanspreekpunt.

Uitkomst van het onderzoek

 • Het onderzoek wordt teruggekoppeld aan ouders en/of de IB-er.
 • De IB-er maakt een afspraak met de leerkracht en bespreekt de uitkomst van het onderzoek en het vervolgplan.
 • De leerkracht en de IB-er bespreken de uitkomst met de ouders. De leerkracht blijft aanspreekpunt tijdens het vervolgtraject.

Uitvoeren van het vervolgplan

 • Met de uitkomst van het onder van het onderzoek bespreken leerkracht, IB-er en de betreffende ondersteuner de mogelijkheden en onmogelijkheden van ondersteuning binnen school. Soms leidt dit tot een aangepast programma (b.v. eigen leerlijn vanaf groep 6). Soms vindt er verwijzing plaats naar een andere school
 • De leerkracht en IB-er zijn in deze fase aanspreekpunt voor ouders om de voortgang en/of afronding van het plan samen te bespreken.

 

Ondersteuners onderwijsbehoeftes en ondersteuningplan

 

Intern begeleider onderbouw: Loes Brons

Intern begeleider bovenbouw: Indra Manichand

Leesspecialist: Olga Burggraaf

Remedial Teacher / rekenspecialist: Ilanit Leus

Gedragsspecialist: Anneloes Bons

DR. BOSSCHOOL

Nolenslaan 33
3515 VB Utrecht
Telefoon: 030-2719056
———————————
Directeur: Myra Klein Jäger
E-mail: directie@drbos.nl
———————————
Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 14.10 uur (alle kinderen blijven over)

Woensdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 12.40 uur (geen overblijf)

Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 les tot 12.00 uur.

———————————