Schoolplan 2015-2019

Home
Dr. Bosschool
Visie op onderwijs
Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019

In het schoolplan schetst de school, voor een termijn van 4 jaar, op welke wijze zij kwalitatief goed onderwijs organiseert. De scholen van de Stichting Primair Onderwijs Utrecht beschikken over een model-schoolplan, dat op de eigen school wordt uitgewerkt. We proberen in dit schoolplan, voor iedereen die bij onze school betrokken is, duidelijk uit te leggen waar we komende jaren aan werken.

Elk schooljaar worden de hoofdthema’s voor een betreffend jaar uitgewerkt in een jaarplan. Dit plan wordt door team, MR en directie aan het eind van elk schooljaar geëvalueerd en aan de hand van die evaluatie, en de uitgezette koers in het schoolplan, wordt het nieuwe jaarplan gemaakt. Het schoolplan is een ‘levend document’. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten worden meegenomen.

Dit schoolplan is opgesteld aan de hand van:

  • de evaluatie van het vorige schoolplan door team, directie, IB en MR.
  • de analyses van de onze toetsgegevens (Cito-toetsen en methodegebonden toetsen) geven een beeld van de effectiviteit van gemaakte keuzes. Ook tussentijdse analyse kan leiden tot bijstelling.
  • de zorgscan van het APS
  • de waarderingslijsten die door personeel, directie, IB-er, leerlingen en ouders worden ingevuld.
  • input IB: evaluatie van het beleid ten aanzien van de zorgstructuur, het zorgbeleid (o.a. de communicatie met ouders) en zorgleerlingen(o.a. de begeleiding van de rugzakleerlingen)
  • input vanuit de functioneringsgesprekken met het personeel
  • input vanuit de bijeenkomsten georganiseerd door het SPO (DOPO, studiedagen)
  • input van de kwaliteitszorgcoördinator van het SPO, Caroline Verhoef

Het Schoolplan is voorgelegd aan het team en de Medezeggenschapsraad. De MR heeft instemmingsrecht.

Download het schoolplan 2015-2019 hier.

DR. BOSSCHOOL

Nolenslaan 33
3515 VB Utrecht
Telefoon: 030-2719056
———————————
Directeur: Myra Klein Jäger
E-mail: directie@drbos.nl
———————————
Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 14.10 uur (alle kinderen blijven over)

Woensdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 12.40 uur (geen overblijf)

Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 les tot 12.00 uur.

———————————