Schoolorganisatie

Groepsindeling en groepsgrootte

Op de Dr. Bosschool werken we, behalve in de groepen 1-2, met homogene stamgroepen, kinderen
van hetzelfde leerjaar zitten bij elkaar in de groep. De overweging die hieraan ten grondslag ligt is
gebaseerd op onze pedagogische visie, waarbij samen leven en leren voorop staat. Dit vraagt
verbinding tussen kinderen van vergelijkbare leeftijd en kinderen en leerkrachten. Maar contact met
andere groepen en leeftijden vinden we net zo belangrijk. We werken daarom steeds vaker groepdoorbrekend
en bij speciale gelegenheden ook leerjaar doorbrekend. We zien dat kinderen en team
hier plezier aan beleven en van elkaar leren. Dit gevoegd bij een steeds groter wordend lerarentekort en
een fluctuerend leerlingenaantal in onze wijk door verhuizingen, vraagt ons om na te denken
over eigentijds onderwijs en hoe we dit anders kunnen organiseren.

We werken met een clustering van groepen. Twee of drie leerjaren zitten in de lokalen naast elkaar, waardoor
nauwere samenwerking, groeps- en leerjaar doorbrekende en thematische activiteiten beter
gerealiseerd kunnen worden. Het gaat bij deze indeling om de clusters:

• Leerjaar 1-3
• Leerjaar 4-5
• Leerjaar 6-7 en
• leerjaar 8