Aanmelding en toelating

De Dr. Bosschool is een openbare school en staat in principe open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden. Voor de complete aanmeldingsprocedure zie schoolgids.

Voor-aanmelding

Elke twee maanden is er voor nieuwe kleuterouders een inloop- en informatieochtend, van 09.00 uur tot 10.30 uur. Ouders die belangstelling hebben voor de school kunnen zonder afspraak komen. Er wordt informatie over het onderwijs en de Dr. Bosschool gegeven. Ook kunnen de ouders een kijkje nemen in de kleuterklassen. 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: dinsdag 12 november, dinsdag 14 januari,dinsdag 10 maart, dinsdag 12 mei en dinsdag 30 juni.

Als u naar aanleiding van deze inloop- en informatieochtend geïnteresseerd bent in onze school, kunt u uw kind voor aanmelden door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het vooraanmeldingsformulier.....

Wij adviseren u om uw kind vanaf 2 jaar, doch uiterlijk met 2,5 jaar voor aan te melden op onze school. Na verwerking van het vooraanmeldingsformulier krijgt u per e-mail een ontvangstbericht.

Aanmelding

Als uw zoon/dochter 3 jaar is, kunt u deze vooraanmelding omzetten in een definitieve aanmelding op onze school. Wij sturen u daartoe de aanmeldformulieren toe. Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken
na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er een plekje is in de betreffende groep, wordt onderzocht of aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Plaatsingsbeleid

Elke SPO-school spant zich in om zoveel mogelijk leerlingen die toelaatbaar zijn ook daadwerkelijk te kunnen plaatsen. De Dr. Bosschool is in de eerste plaats een buurtschool, de meeste kinderen komen uit het directe bedieningsgebied van de school. Maar ook kinderen uit omliggende wijken zijn van harte welkom op onze school.

De afgelopen jaren hadden we geen wachtlijst en konden alle aangemelde kinderen ook daadwerkelijk een plekje op onze school bieden. Mochten er in de toekomst toch meer aanmeldingen dan plaatsing komen, dan gaat we werken met een wachtlijst.

Wennen op school

Kinderen mogen naar school vanaf de dag waarop zij 4 jaar worden. Voor die tijd bestaat de mogelijkheid om 2 dagdelen te komen wennen. Kinderen kunnen tot 4 weken voor de zomervakantie starten in groep 1. De groepen zijn net voor de zomervakantie dermate groot dat het voor een kind beter en prettiger is om na de vakantie te starten. De algemeen coördinator en de groepsleerkracht
maken afspraken met de ouders om de start zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle ouders van nieuwe kleuters krijgen het boekje: Welkom op de Dr. Bosschool. De groepsleerkracht maakt een afspraak voor een startgesprek.

Inschrijving buitenschoolse opvang

Na schooltijd tovert de BSO Nolenslaan van BLOS Kinderopvang vrijwel de hele benedenverdieping om tot BSO-ruimtes met veel aandacht voor creativiteit, beweging en ontspanning. De BSO zorgt voor een breed en gevarieerd activiteitenaanbod door professionals, zeker ook buiten de school. Voor meer informatie en direct inschrijven kunt u terecht op de website www.blos.nl