Medezeggenschapsraad

Ouders hebben inspraak in of kunnen adviseren bij het personeels- en onderwijsbeleid van de school, dit gebeurt via de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met beleidszaken op bestuurs- en schoolniveau, maar ook met organisatorische zaken. Ze behandelt in principe geen individuele gevallen.

Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is dit - net als voor de personeelsgeleding - wettelijk geregeld. De MR coördineert daarnaast de besteding van de ouderbijdrage.

De MR vergadert elke maand en zet notulen op de website van de school. De MR heeft een eigen mailadres. Wanneer ouders/medewerkers graag willen dat iets wordt besproken in de MR dan kunnen ze mailen naar: mr.bosschool@spoutrecht.nl . Eén van de MR-leden persoonlijk benaderen kan natuurlijk ook altijd, of gebruik maken van het inloopspreekuur van de MR dat iedere 1e woensdag van de maand van 8.30 tot 8.45 uur op school plaatsvindt.

De MR organiseert jaarlijks tenminste 1 algemene ouderavond. Op deze avond bespreekt de MR haar jaarverslag. Verder worden de afrekening en de begroting van de ouderbijdrage gepresenteerd.

Leden van de MR schooljaar 2017-2018

Ouders: Susanne Sluijter (voorzitter), Hans-Lars Boetes, Ricardo van den Ham en Daan Thijssen

Team: Eveline van Beek, Victor Buiten, Robin Heijman en Jung Heins.

Documenten