Aanmelding en toelating

De Dr. Bosschool is een openbare school en staat in principe open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden. Voor de complete aanmeldingsprocedure zie schoolgids.

Aanmelding

Elke twee maanden is er voor nieuwe kleuterouders een inloop- en informatieochtend, van 09.00 uur tot 10.30 uur. Ouders die belangstelling hebben voor de school kunnen zonder afspraak komen. Er wordt informatie over het onderwijs en de Dr. Bosschool gegeven. Ook kunnen de ouders een kijkje nemen in de kleuterklassen. 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: dinsdag 12 maart, dinsdag 14 mei en dinsdag 9 juli.

Als u naar aanleiding van deze inloop- en informatieochtend geïnteresseerd bent in onze school, kunt u uw kind voor aanmelden door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het vooraanmeldingsformulier.

 

 

Wij adviseren u om uw kind vanaf 2 jaar, doch uiterlijk met 2,5 jaar voor aan te melden op onze school. Na verwerking van het vooraanmeldingsformulier krijgt u per e-mail een ontvangstbericht.

Aanmelding gebeurt door middel van het volledig invullen en ondertekenen van deze formulieren. Een kind is aangemeld als de formulieren volledig ingevuld, ondertekend en ingeleverd zijn op school. U krijgt van de administratie een e-mail ter bevestiging dat de formulieren op school zijn ontvangen.

Als u een kind wilt aanmelden dat op een andere school onderwijs volgt, kunt u dit doen nadat u een gesprek heeft gehad met de directeur van uw huidige school en de redenen heeft besproken. De beide schooldirecteuren nemen hierover met elkaar contact op. Wij ontvangen vervolgens van uw huidige school een onderwijskundig rapport met de overdracht van de leerlinggegevens. Op basis van dit document en ons Schoolondersteuningsprofiel, besluiten wij of we de leerling toelaten. Eventueel kan een dag proefdraaien in de nieuwe groep deel uitmaken van het onderzoek.

Toelating

De directeur gaat, na aanmelding van een leerling, na of de leerling toegelaten kan worden. Indien er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat het extra ondersteuning behoeft, wordt een nader onderzoek uitgevoerd conform een procedure. In de bijlage van de schoolgids is een beschrijving van de toelatingsprocedure opgenomen.

 

Plaatsingsbeleid

Elke SPO-school spant zich in om zoveel mogelijk leerlingen die toelaatbaar zijn ook daadwerkelijk te kunnen plaatsen.De Dr. Bosschool is in de eerste plaats een buurtschool, de meeste kinderen komen uit het directe bedieningsgebied van de school.Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsing zijn, dan werkt onze school met een wachtlijst.

 

Inschrijving buitenschoolse opvang

Na schooltijd tovert de BSO Nolenslaan van BLOS Kinderopvang vrijwel de hele benedenverdieping om tot BSO-ruimtes met veel aandacht voor creativiteit, beweging en ontspanning. De allerkleinsten starten in een lokalen apart van de grote groep, want beginnen op school en op de BSO is al spannend genoeg. Dit is veelal het lokaal waar ze tijdens onderwijstijd al zitten. Als de kinderen er rijp voor zijn, gaan ze door naar de andere basisgroepen. De BSO zorgt voor een breed en gevarieerd activiteitenaanbod door professionals, zeker ook buiten de school.

 

Voor meer informatie en direct inschrijven kunt u terecht op de website www.blos.nl