Mondelinge informatie

De school organiseert regelmatig informatie- en overlegmomenten voor alle ouders. Wij onderscheiden:

Inloopochtend geïnteresseerde ouders

Elke twee maanden is er op woensdag van 9.00 – 10.30 uur een inloopochtend voor ouders die interesse hebben voor onze school. Die ochtend wordt er een rondleiding gehouden, algemene informatie over onze school verteld en kunnen ouders vragen stellen.

Informatieavonden voor nieuwe ouders

Wanneer een kind vier jaar wordt, mag het naar school. Dit betekent dat de ouders van nieuwe kinderen op verschillende momenten in het jaar met de school te maken krijgen. In de periode voor de zomervakantie en rond de kerstvakantie wordt een informatieavond georganiseerd voor de ouders van alle kinderen die op de Dr. Bosschool zullen gaan beginnen. Die avond wordt praktische informatie gedeeld en ouders kunnen nog even in de klassen kijken. 

Algemene of thematische ouderavonden

Deze avonden worden door de school of de MR (medezeggenschapsraad) georganiseerd en zijn bedoeld voor alle ouders. Onderwerpen die voor de hele school belangrijk zijn, kunnen dan aan de orde komen.

Startgesprekken

Elk schooljaar beginnen we met de startgesprekken, waarin de nieuwe leerkracht met ouders bespreekt welke (onderwijs)behoeften zijn of haar kind heeft. Bij de kleutergroepen wordt gedurende het schooljaar met ouders van nieuwe 4-jarigen een afspraak gemaakt voor dit startgesprek.

Ouderspreekavonden (10-minutengesprekken) 

Voor deze avonden schrijven de ouders zich in om te praten over de vorderingen van hun kind, eventuele problemen die zich voordoen en hoe in dat geval extra hulp kan worden geboden.

Individueel gesprek 

Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met een leerkracht, intern begeleider of de directeur. Overigens is het ook mogelijk dat het initiatief tot een dergelijk gesprek vanuit de school komt.

Inloopochtend medezeggenschapsraad

Een aantal keer in het jaar is er van 8.30 tot 9.00 een inloopochtend van de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen hier vragen stellen, of punten aandragen die de MR met de schoolleiding kan opnemen. Deze inloopochtenden worden gecommuniceerd via Social Schools.